...

Общи условия

 За участие в пътувания и ползване на туристически услуги от Скиато ЕООД

 

Тези Общи условия описват условията за резервация, промени в резервациите, анулации и други, които са валидни за всички услуги, предоставяни от фирма „Скиато“ ЕООД, ЕИК207059042,  притежаваща Лиценз за извършване на туроператорска дейност РК-01-8380 и застраховка “Отговорност на туроператора“, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, полица №13052310000757 към ЗК “Лев Инс” и наричана по-долу за краткост “Скиато”.

 

Вие сте длъжни да се запознаете с нашите Общи условия преди да започнете да използвате услугите, предлагани от Скиато на сайта skiato.eu.

 

Използването на сайта е равнозначно на декларирано съгласие от Ваша страна с Общите условия, което ви обвързва с правата и задълженията, определени в тях. Тези Общи условия са неразделна част от договора за туристическо пътуване с обща цена и важат за всички услуги, предлагани от Скиато.

 

Ако имате въпроси относно Общите условия можете да се свържете с нас на електронен адрес info@skiato.eu. В случай, че не сте съгласни с Общите условия или част от тях, моля незабавно да преустановите ползването на сайта skiato.eu, както и на услугите, предлагани от Скиато.

 

Резервирането на пътуване или услуга с Скиато през формите за заявка на сайта skiato.eu или на електронна поща info@skiato.eu се приема за съгласие с Условията за резервация, част от тези Общи условия.

 

Преди да резервирате пътуване или услуга от нас, Вие сте длъжни да се запознаете предварително както с Общите условия за предоставяне на нашите услуги и организиране на пътувания, така и с описанието на програмата или пътуването, които резервирате. В него са описани детайлно маршрутът, изискванията за участие и нивото на трудност, сроковете за депозит и доплащане, техният размер, както и включените и невключените в цената услуги.

 

 1. Условия за резервация 

 

Резервация за всяко пътуване, програма или услуга, предлагана от нас, се прави единствено онлайн, през контактните форми за заявка на уебсайта на Скиато – https://skiato.eu или по ел. поща на адрес info@skiato.eu.

 

В случай, че правите резервация като представител на група от лица и резервирате и от тяхно име, е необходимо да ги уведомите за всички детайли по пътуването, програмата или услугата, уточнени в нейното описание както и с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и работа с лични данни на Скиато, публикувана на сайта skiato.eu.

Скиато приема, че Вашето съгласие с Условията за резервация, като представител на групата е направено от името на всички участници.

 

При резервирането е задължително да предоставите на Скиато всички допълнителни изисквания, които имате, или от които имате нужда. В това число: изисквания за настаняване, храна и транспорт, както и здравна информация за Вас, която може да се отнася до, но не се ограничава до – хронични заболявания, медицинска информация и медицински условия, ако има такива, контакт и заболявания със заразни болести, алергии към храни и/или медикаменти, физически и психически ограничения и други подобни, които може да повлияят на участието Ви в пътуването, програмата или ползването на услугата.

В случай, че резервирате от името на група от участници, Вие сте длъжен да предоставите тази информация от името на всички участници, като ги уведомите за целите на събирането ѝ и ги запознаете с Политиката за поверителност и работа с лични данни на Скиато, публикувана на сайта skiato.eu.

 

 1. Депозит и доплащане

 

Резервация се приема за действителна само след изпълнение на условията за заплащане на конкретното пътуване, обявени в неговото описание: след пълно заплащане на пътуването или услугата или заплащане на депозит, който се състои от 30 до 50% от общата сума за всички пътуващи. Скиато си запазва правото да определи сумата на депозита в зависимост конкретното пътуване или услуга, според броя на участниците и други обстоятелства. Във всички случаи доплащането за резервацията се дължи и извършва до 30 дни преди началната дата на пътуването. В случай че пълното плащане не бъде получено до определения краен срок, резервиралият дължи неустойка според нашите Условия за анулации. Ако към момента на резервация е налице по-малко от 30 дни период до желаната дата на тръгване, е необходимо да направите пълно плащане, за да резервирате пътуването или услугата.

 

 1. Начини на плащане 

 

Скиато използва следните начини за получаване на плащания:

 

– Плащане по банков път по сметката на Скиато ЕООД в банка ОББ: BG58UBBS80021036850450, BIC UBBSBGSF;

– Плащане с дебитна или кредитна карта през MyPos след изпращане на заявка за плащане от Наша страна.

– Плащане през Revolut след изпращане на заявка за плащане от Наша страна или като превод от Ваш акаунт към бизнес акаунта на Скиато в Revolut.

 

Всички разходи за комисионни и допълнителни такси на съответния оператор на платежни услуги, свързани с нареждането на превода, са за сметка на правещия резервацията.

 

 1. Потвърждение на резервацията

 

За потвърждение на направената резервация, след получаване на депозита или цялото плащане по нея, ние ще издадем фактура и ще Ви изпратим Договор за туристическо пътуване с обща цена  на посочения в резервацията Ваш електронен адрес. Договорът следва да бъде изтеглен, подписан и изпратен от Ваша страна на нашата електронната поща. В случай че направилият резервацията няма възможност да подпише и изпрати обратно подписан екземпляр на електронния адрес на Скиато, договорът се счита за сключен при посочените в него условия, ако направилият резервацията, в срок до 7/седем/ дни върне отговор на електронния адрес на Скиато, че е съгласен и приема условията на договора.

 

 1. Вашите данни

 

За да изготвим и изпратим Договор за туристическо пътуване с обща цена е необходимо да предоставите на Скиато следните данни, които включват, но не се ограничават до: три имена, електронна поща,  вид и номер на документ за самоличност, ЕГН/дата на раждане, националност, дата на издаване и изтичане на документа за самоличност, както и информация за  медицински състояния – хронични заболявания,  в т.ч. астма, диабет, сърдечни нарушения, обезпечени или не с медикаментозно лечение, контакт и заболявания със заразни болести, алергии към храни и/или медикаменти, физически и психически ограничения и други подобни, които могат да повлияят на способността Ви да участвате в резервираното пътуване.

 

Ако не предоставите исканите данни Договор не може да бъде сключен по Ваша вина и е възможно да дължите неустойка, според условията за анулации.

 

 1. Анулиране от Ваша страна

 

Анулиране от Ваша страна е необходимо да бъде направено задължително в писмен вид на електронния адрес на Скиато: info@skiato.eu . Това се отнася както за предварителна резервация, така и за вече сключен Договор след предплащане. Анулиране, направено устно на служители на Скиато (водачи, шофьори и други) или писмено на различен от посочения електронен адрес, не се счита за валидно. Ако отмените пътуване или в случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на Скиато, анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършва при следните условия в зависимост от предварително заявената дата на тръгване:

 

– 60 или повече дни преди заминаването  – 50% от депозита;

 

– между 60 и 30 дни преди заминаването – 50% от общата цена на пътуването;

 

– 30 дни или по-малко преди заминаването – 100% цената на пътуването.

 

Скиато дава възможност на потребител да прехвърли договора за пътуване на друго лице, до 7 дни преди началото на пътуването без допълнителни неустойки, която е описана в т.8 “Промяна на резервация”.

 

При всички случаи ние препоръчваме на нашите клиенти да сключат допълнителна застраховка „Отмяна на туристическо пътуване“, която да покрива разходите за анулации при непредвидени обстоятелства. Ако се откажете от пътуването по някаква причина след началото му, Скиато не възстановява суми за неизползвани услуги, както и разходи по промяна на програмата за Вас или Вашето напускане на групата и мястото на провеждане. Ако не успеете да се включите в пътуването на датата на заминаване, може да се присъединете към него впоследствие на свои разноски или да се откажете от него преди неговото завършване, но заплатени суми отново не се възстановяват.

 

В случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на програмата,  Вие имате право да прекратите договора за туристическа услуга преди започването на неговото изпълнение, без да дължите неустойка. В този случай Вие имате право на пълно възстановяване на всички направени плащания към Скиато за пътуването.

 

 1. Анулиране от страна на Скиато 

 

В случай, че Скиато е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства, а именно тероризъм, природни бедствия, политическа нестабилност или други външни събития/и Ви уведоми за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет, фирмата има право да анулира или прекрати Договора за туристическа услуга с обща цена. Скиато ще Ви възстанови изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение при гореизброените обстоятелства.

 

Ако Скиато анулира Вашето пътуване поради непреодолими и извънредни обстоятелства, заплатената от Вас сума може да бъде прехвърлена за друга дата на заминаване или да получите пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет. Скиато не носи отговорност за разходи, които може да сте направили в резултат на Вашата резервация, включително, но не само визи, ваксинации, доброволни застраховки или невъзстановими полети.

 

 1. Промяна на резервация

 

В случай, че желаете да прехвърлите резервацията си или договора за туристически пътуване на трето лице, то е необходимо да направите писмено предизвестие на електронния адрес на Скиато: info@skiato.eu, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. Договорът за туристическо пътуване с обща цена може да бъде прехвърлен единствено на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към вече сключения договор. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристическа услуга с обща цена, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Лицето, на което се прехвърля, ще се счита информирано от прехвърлителя си за условията по договора за туристическа услуга с обща цена и настоящите Общи условия. Скиато информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето, като тези разходи не може да превишават действителните разходи, направени от Скиато във връзка с прехвърляне на договора за туристическа услуга с обща цена.

 

 1. Промяна в цена на пътуване

 

Обявената цена на пътуването се сформира на база на броя участници. Разходите на Скиато, а в последствие и цената към Вас, зависят от броя хора, които действително са се записали и заплатили обявения туристическа услуга с обща цена. Поради тази причина, в описанието на пътуванията си обявяваме минимален брой участници, под който не бихме могли да проведем пътуването на същата обявена цена. При действително записали се брой участници, който е под минималния, цената може да бъде променена включително след сключване на договора и получаване на пълното плащане на цената.

 

В случай на увеличение на цената поради по-малък брой участници от минимално заявения, ще бъдете уведомени за необходимото доплащане и в какви срокове то трябва да бъде направено, в случай че желаете да осъществите пътуването си при променените условия. В случай, че не желаете да осъществите пътуването при новата цена, имате право да прекратите Договора с Нас без да дължите допълнителни неустойки за анулация.

 

Ние се стремим да представим информацията в нашия уебсайт възможно най-точно, но тъй като грешки могат да възникнат по време на публикуването, Ви молим да се уверите, че информацията и цената в момента на резервацията са коректни, както и да сравните информацията, предоставена впоследствие с договора за туристическа услуга с обща цена.

 

 1. Промяна в маршрут

 

Естеството на програмите, организирани от Скиато изискват съобразяване с метеорологичните и теренни условия, състоянието на участниците и възможните рискове за тях, свързани с провеждането на програмите в природна среда. Маршрутът, предвиден за всяко пътуване, е предварително обявен, но разписанията, транспортът, както и самият маршрут могат да бъдат променени без предварително предупреждение поради непреодолими и извънредни обстоятелства или събития по преценка на водача на пътуването и с оглед безопасността на групата.

 

Скиато се задължава да оказва без необосновано забавяне подходящо съдействие, в случай че участник е изпаднал в затруднение по време на пътуване организирано от Нас. Когато затруднението Ви е причинено умишлено или поради небрежност от самия Вас, се заплаща такса за оказаното съдействие. Таксата не може да надвишава действителните разходи, направени от Скиато за оказаното Ви съдействие. За контакт или искане за оказване на съдействие при затруднение, следва да използвате следните начини: телефон +359 884 29 74 16, e-mail: info@skiato.eu.

 

Скиато се стреми да извършва всички пътувания, както е описано в програмата им, но си запазва правото да променя маршрута на пътуването.

 

В случай, че преди началната дата на пътуването Скиато направи значителна промяна, ще Ви информира по ясен и разбираем начин на посочените от Вас контакти. За значителна промяна се счита такава, която засяга поне един ден спрямо описани пет дни от програмата на пътуване. Когато бъде направена значителна промяна, пътуващият може в срок от седем дни от уведомлението да приеме предложената промяна или да прекрати сключения договор за туристическа услуга с обща цена без да заплаща такса за прекратяване на договора.

 

Когато пътуващият избере да прекрати договора за туристическа услуга с обща цена, може да приеме туристическа услуга с обща цена-заместител със същото или с по-високо качество, ако Скиато предлага такъв. Когато договорът за туристическа услуга с обща цена бъде прекратен и пътуващият не приеме туристическа услуга с обща цена-заместител, Скиато възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

 

След заминаване по програмата Скиато си запазва правото да променя маршрута след отпътуване поради непреодолими и извънредни обстоятелства или събития. При такива непредвидени обстоятелства допълнителните разходи за всички необходими промени по маршрута се поемат от Скиато. Скиато не носи отговорност за случайни разходи, които могат да възникнат в резултат на промяната на маршрута, като визи, ваксинации или невъзстановими полети, както и в случай че промяната се дължи на поведение (действие/бездействие) на Пътуващия.

 

 1. Паспорти и визи

 

При участие във всички програми и пътувания на Скиато, Вие сте задължени да носите със себе си валиден паспорт и да сте получили всички подходящи визи, разрешителни и сертификати за държавите, които ще посетите по време на пътуването. Вашият паспорт трябва да е със срок на валидност не по-малко от 6 месеца след края на пътуването. Ваша отговорност е да гарантирате, че притежавате правилните визи, разрешителни и сертификати за Вашето пътуване. Ние не носим отговорност, ако Ви бъде отказано влизане в държава, поради липса на валиден паспорт, виза или друга документация за пътуване. Информация за визовия режим и необходимите визови изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, както и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава ще получите от Скиато при сключвaне на Договора за туристическа услуга с обща цена. Можете да се запознаете предварително с информация за визовия режим и особености при пътуване в определени държави на https://www.mfa.bg/bg/situationcenter.

 

 1. Застраховки

 

Задължително е сключването на застраховка за всички пътуващи със Скиато и тя трябва да бъде сключена от Вас преди началото на изпълнението на туристическия пакет в случаите когато застраховката не е част от общата цена на пътуването.

 

Когато застраховката е част от общата цена на пътуването Вие сте задължен да предоставите необходимите за сключването ѝ данни на Скиато до 14 дни преди датата на началото на програмата, а именно: три имена и ЕГН (дата на раждане за чуждестранни граждани), адрес, номер на лична карта/паспорт за чуждестранни граждани, близко лице за контакт. Преди предоставянето на лични данни на Скиато е необходимо да се запознаете с Политиката за поверителност и работа с лични данни на Скиато, публикувана на сайта skiato.eu.

 

В случай, че сте български гражданин, който ще участва в пътуване на територията на България, то задължителна е планинска застраховка, която да покрива планинско спасяване на територията на България, в съответствие с практикуваната активност. В случай, че сте български гражданин, който се записва за участие в пътуване извън България, или чужденец, който ще участва в пътуване на територията на България, то  вашата застраховка за пътуване трябва да осигурява покритие срещу личен инцидент, смърт, медицински разходи, планинско спасяване според практикуваната активност и спешно репатриране с препоръчително минимално покритие от 15 000 евро за всяка от категориите покритие. Също така препоръчваме тя да обхваща анулиране, лична отговорност, загуба на багаж и лични вещи.

 

Преди да сключите застраховката за спасителни разноски е необходимо да се уверите, че тя покрива рискове според активността или активностите, които ще се провеждат по време на пътуването (пешеходни преходи, вело преходи, ски туринг и извънпистово каране на ски, катерене, алпинизъм, други), както и да се информирате относно способите и организацията на спасяване, които са налични в дестинацията на пътуването – организирано планинско спасяване, доброволно планинско спасяване, хеликоптерно спасяване и други.

 

В случай, че застраховката не е включена в общата цена на пътуването, е необходимо е да представите номера на полицата си на сключената застраховка и 24-часов номер за спешна помощ на застрахователната компания в първия ден на пътуването, в противен случай няма да можете да се присъедините към програмата. Ако имате застраховка за пътуване, свързана с вашата кредитна карта или банкова сметка, моля, уверете се, че разполагате с данни за участващия застраховател, номера на застрахователната полица и номера за спешен контакт, а не името на банката и данните на кредитната карта.

 

 1. Водач на група

 

Скиато организира индивидуални и групови пътувания, които се ръководят само от сертифицирани планински водачи със съответните допълнителни квалификации спрямо практикуваните активности. Решението на водача на групата е окончателно по всички въпроси, които може да засегнат безопасността или благосъстоянието на всеки участник или член на персонала, участващ в пътуването. Ако участник не спазва решение, взето от водача на групата или пречи на безопасността или мобилността на групата, водачът на групата може да го отстрани от пътуването незабавно без право на възстановяване на заплатените от него услуги. Скиато си запазва правото да не сключи договор за туристическа услуга с обща цена с участник с подобно поведение за друго резервирано от него бъдещо пътуване. Всеки участник се задължава да спазва законодателството на всички посетени държави, както и се съгласява да пътува в съответствие с указанията за пътуване на водача на групата.

 

 1. Приемане на риска

 

Естеството на организираните от Скиато пътувания  и програми предполага рискове за здравето и живота на участниците, поради независещи от водача и организатора извънредни обстоятелства и случайности, които не са под техен контрол. Участието в програмите на Скиато включва и личен риск. Този риск се определя от провеждането на програмите в природна среда и е свързан с метеорологичните и теренни особености, специфичните за планината и практикуваните активности рискове, както и с поведението и предварителната подготовка на самите участници. Също така се посещават се места, където политическите, културните и географските ширини предвиждат опасности и физически предизвикателства. Ваша отговорност е да се запознаете с цялата необходима информация за пътуването, както и за естеството на маршрута, нивото на трудност и изискваните физическа подготовка, специфични технически умения и екипировка за участие в конкретната програма. Със сключване на договор за туристическа услуга с обща цена Вие потвърждавате, че сте съгласни с условията на пътуването и приемате, че сте запознати с личните рискове, свързани с конкретното пътуване. Скиато ще Ви информира и съдейства при получаване на информация за възможните рискове, които могат да бъдат претърпени при изпълнение на конкретен туристическа услуга с обща цена. Туристическите пакети и услуги, предоставяни от Скиато не са подходящи за хора с ограничена подвижност и/или здравословни проблеми.

 

 1. Ограничаване на отговорността

 

Скиато носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристическа услуга с обща цена, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от Скиато, или от други доставчици на туристически услуги, партньори на Скиато. Вие от своя страна сте задължен да уведомите без необосновано забавяне Скиато за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в сключения от Вас договор за туристическа услуга с обща цена.

 

При подписване на договор за туристическа услуга с обща цена, или на по-късен етап, но не по-късно от момента преди започване на изпълнението на туристическа услуга с обща цена, участникът подписва Декларация за предоставяне на информация относно здравословното състояние на пътуващите и поемане на отговорност. Посочените в нея данни се съхраняват единствено за целите на изпълнение на туристическия пакет и съдържат жизненоважна информация, в случай на нужда за реакция в спешни ситуации. Декларациите се съхраняват в един оригинален екземпляр, който се предоставя от участника на Скиато на електронен адрес info@skiato.eu, или директно на водача и се унищожават в 7 дневен срок след крайната дата на пътуването.

 

 1. Допълнителни услуги

 

Допълнителни услуги, които не са включени в общата цена на пътуването, не представляват част от пътуването. Водачът на групата или местен представител не носят отговорност по никакъв начин за оказаното съдействие при организиране и провеждане на допълнителни услуги. Договор за предоставяне на допълнителни услуги се сключва между Вас и доставчика на услугите.

 

 1. Самолетни билети

 

Самолетните билети не са включени в цената на пътуванията на Скиато и на са обект на тези Общи условия. Скиато може да закупи билетите от името на потребителя, по негово желание, напълно доброволно и с ангажимент за съдействие при комуникацията с превозвачи и доставчици на услугата, но не носи отговорност при закъснения на самолетите, анулации от страна на авиопревозвача, връщане на стойността на билетите при анулация на резервацията от страна на потребителя, загубен багаж и т.н. Всички възникнали финансови или правни спорове във връзка с полетите следва да се разрешат между авиопревозвача и потребителя.

 

 1. Спорове и рекламации

 

При възникнали проблеми по време на пътуване и оплакване от Ваша страна, моля, информирайте водача на вашата група с оглед гладко разрешаване на случая. Ние взимаме изключително сериозно Вашите оплаквания и се стараем да удовлетворим всички страни при възникнал проблем, но приоритетно нашите клиенти. Едновременно с уведомлението към водача, допълнително можете да потърсите съдействие чрез е-мейл до info@skiato.eu или на телефон +359 884 297 416.

 

Ако заинтересованите страни не са удовлетворени от разрешаването на проблема, предявяването на оплакване става в писмена форма, изпратена на електронния адрес на Скиато, а именно: info@skiato.eu, до 15 дни след приключване на пътуването.

 

Всички спорове по изпълнение на сключен Договор за туристическа услуга с обща цена ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, споровете ще се отнасят за разглеждане в Арбитражния съд към Българската стопанска камара.

 

Споровете могат да бъдат отнасяни от страните и за разглеждане от органи за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно Закона за защита на потребителите или чрез платформата за онлайн решаване на спорове на следния електронен адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=BG,

 

Това става съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.), съгласно изискванията на чл.84, ал.1, т.7 от Закон за туризма.

 

 1. Политика за поверителност

 

Моля запознайте се с нашата Политика за поверителност и работа с лични данни, която е неразделна част от настоящите Общи условия и е публикувана на сайта skiato.eu.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.